MARKA VE PATENT DEĞERLEME


Sınai Haklar Değerleme

Sınai Hakların şirketlerin varlığı ve var olma başarısına önemli ölçüde katkıda bulunabilecek bir araç olarak giderek daha fazla tanınması ve şirketlerin Sınai Haklar portföylerinden değer elde etme potansiyelinin giderek daha fazla fark edilmesi, Sınai Hakların değerlemesine yönelik ilginin artmasına neden olmaktadır. Her işletme için, Sınai Hakların değerlemenin faydalı olmasını sağlayacak birçok farklı neden vardır:

Sınai Haklar portföyünün yönetimi, lisanslama, birleşme ve satın almalar, Sınai Hakların devredilmesi (satılması), Sınai Hakların satın alınması, stratejik işbirliklerin kurulması vb. Değerlenecek olan Sınai Hakların türleri ve değerlemenin özel nedenleri, kullanılacak olan değerleme yönteminin etkilenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Sınai Hakların değeri, kullanılan yönteme bağlı olarak farklılık gösterebilir.

a) Marka Değerleme ve Yöntemleri

Marka değerleme yöntemleri sektörlere göre farklılık gösterebilmektedir. En yaygın marka değerleme yapılan sektörlerin finans, yiyecek-içecek, perakende zincirleri, haberleşme ve ulaşım olduğu görülmektedir.

Marka değerleme yöntemlerinin zaman içindeki gelişme seyrine göre üç sınıfa ayrılması mümkündür:

·         Finansal Yöntemler,

·         Davranışa Dayalı Yöntemler,

·         Bileşik Yöntemler.

Bir firmanın sahip olduğu markanın değerinin belirlenmesi, sadece o firmanın bütünsel değerinin ortaya konmasına değil; pazarlama strateji ve politikalarının oluşturulmasına ve değerlendirilmesine, marka yöneticisinin performansının ortaya konmasına; lisans anlaşmalarının koşullarının belirlenmesine; firmanın hisse senetlerinin gerçekçi bir şekilde analiz edilmesine, hatta kredi pazarlıklarının yönlendirilmesine yardımcı olabilecek bir işlemdir.

Çoğu zaman bir dava sürecinin ya da hacizde markanın paraya çevrilmesinde önemli bir yere sahiptir. İlgili durumun doğru analiz edilerek markanın değerlenmesi ya da kymet takdirinin yapılması mutlak surette uzmanlık ve deneyim gerektiren bir iştir.  Firmamızın bünyesinde var olan hukuçular ve bilirkişiler sayesinde, Markalasana bu konuda gerekli tüm destekleri müvekkillerine sunabilmektedir.


b) Patent Değerleme ve Yöntemleri

Patent, buluş sahibine buluş konusu ürünü belirli bir süre ile üretme, kullanma veya satma hakkı sağlar. Değerleme, bir varlığın belli bir tarihteki muhtemel değerinin takdir ve tespitidir. Patentlerin değerlemesi ilk ve sonraki dönemlerde yapılan değerleme şeklinde sınıflandırılmaktadır. İlk değerleme dışarıdan sağlanıyorsa elde etme maliyetine, sonraki dönemlerde ise temel ve alternatif yöntemlere göre değerlenmektedir. Patent değerlemenin işletme için gerekli ve faydalı olmasının pek çok farklı sebebi vardır. Bunlar; muhasebe açısından, patent belgesi alınabilmesi yenilenmesi, işletmenin devir ve satın alınması, patentlerin satışı ve kaynak sağlanması olarak sayılabilir.

Patent değerleme yöntemleri temel olarak nicel yöntemler ve nitel “klasik-geleneksel” yöntemler olarak ikiye ayrılabilir.

Nitel değerleme; patentin özelliklerinin çok boyutlu stratejik değerini hesaplamaktadır. Anlaşılması kolay, şeffaf ve hızlı olan nitel değerlemeler, nicel değerlemeler için gerekli birçok bilgiyi netice vermesi bakımından önemlidir.

Nicel değerleme yöntemleri;

1)     Maliyet Yaklaşımı:

2)     Gelir Yaklaşımı:

3)     Pazar Yaklaşımı:

4)     Opsiyon Yaklaşımı:

 

Ülkemizde yakın zamanda patent değerleme konusunu doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek bazı gelişmeler yaşanmıştır. Buluşların ticarileştirilmesinden elde edilen gelirlere vergi istisnası uygulaması, yine patentli buluşların üretime geçmesi için uygulanan Ar-Ge destek ve teşvikleri, yayına başlayan Teknoloji Transfer Platformu sitesi, Borsa İstanbul tarafından çalışmaları yürütülen Patent Borsası, Teknoloji Bankası, Türk Patent ve  2017-2021 Dönemi Stratejik Planı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan değerleme ile ilgili eylemler vb. faaliyetler patent değerlemesi konusunda ülkemizde bir yönelim olduğunu göstermektedir.  

Firmamızın bünyesinde var olan hukuçular ve bilirkişiler sayesinde, Markalasana bu konuda gerekli tüm destekleri müvekkillerine sunabilmektedir.

Ön değerlendirmenin yapılabilmesi ve uzman raporu için bizlere ulaşmanız yeterli olacaktır.