BİLİRKİŞİ UZMAN RAPORU


Hukuki veya Teknik bir ihtilafta değerlendirmesi tecrübe, uzmanlık, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde resmi bir görevlendirme olmaksızın hazırlanan bilimsel, teknik ve hukuki değerlendirmelerdir.  

 

Bilirkişi /Uzman Raporu Neden Alınmalı?

Uzman ya da bilirkişi raporu alınması tercihe olup hukuki bir zorunluluk değildir. Taraflardan biri iddialarını ispatlamak isterse bu yöntemi tercih edebilir. Mahkemenin görevlendirmiş olduğu bilirkişi raporu ile tarafların alacakları uzman mütalaası arasında hukuken ciddi bir fark bulunmamaktadır, ikisi de takdiri delil niteliğindedir ve raporda yer alan tüm hususların ikna edici ve ispatlı bir şekilde sunulması raporun güvenilirliğine katkı sağlayacaktır.

Ayrıca bilirkişi raporu almak için taraflar arasındaki ihtilafın adli makama yansıması şartı da yoktur, arabuluculuk gibi çözüm yollarında da tarafların mutabık kaldıkları kişi veya özel kurumlardan rapor alması mümkündür. İlk aşamada alınan uzman raporu hukuki açıdan son derece önem arz eden ilk dilekçelerin hazırlanması sırasında sunacağı katkı çok ciddidir. Uzman raporunun dava dosyasına sunum zamanı noktasında kesin bir süresi bulunmamaktadır fakat beklenen faydayı tam olarak sağlayabilmek için   raporun, yargılama aşamasının başlarında özellikle resmi bilirkişi incelemesi öncesinde dosyaya sunulması büyük önem taşır, bu sayede resmi bilirkişilerin de incelemeleri ve değerlendirmelerine imkan tanınır. Resmi raporlarda yapılacak olası eksiklik ve hataların mümkün mertebe önüne geçmesi sağlanır.

Uzman bilirkişi raporu almak için ortada bir dava olması şart değildir. Taraflar, aralarındaki ihtilafı dava sürecine başvurmadan dostane bir şekilde anlaşarak veya arabuluculuk süreciyle de çözme konusunda bir irade ortaya koyabilirler.Dolayısıyla bu süreçte üzerinde anlaşamadıkları hususlarda tarafsızlığı ve dürüstlüğü konusunda ihtilaf yaşamadıkları bir uzmandan rapor alma yoluna gidebilirler. Bu seçimlerini serbestçe yapabilirler.

Taraflar arasındaki ihtilaf yargı sürecine yansıdıysa da özel rapor alınması mümkündür. Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK 67 md) ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HMK 293 md) buna cevaz vermektedir. Tarafların iddialarını özel raporla ispatlamaları yasal haklarıdır.

 

Bilirkişi /Uzman Raporu Almanın Faydaları?

Dava süreçlerinde hak arayışı hukuki literatürde belirtildiği gibi kolay değildir. Aynı konuya sahip davalar için farklı kararlar verilebilmektedir.

Zira dava sonucunu birçok faktör belirler; Hakimin, Avukatların, Bilirkişilerin hukuki ve teknik bilgi, tecrübe ve bakış açıları büyük farklılık gösterebilir. Davanın asillerinin davalarına verdikleri önem derecesi dahi kararda ciddi bir etken oluşturur.

Marka ve Patent gibi davanın konusu ihtisas gerektiren bir konuysa başta Hakim olmak üzere davaya katılanların konusunda ihtisas ve tecrübe sahibi olmaları önemlidir. Ayrıca Marka, Patent, Faydalı Model ve Tasarım ihtilaflarda teknik, bilimsel ve idari sistemin en az hukuk kadar bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Uygulamalarda dava dosyasından alınan Bilirkişi Raporları kararın oluşmasında büyük etken olmaktadır, Hakimlerin baktıkları dosyalarda oluşturulan kararlar çoğu zaman Bilirkişi Raporlarının aynısı yönündedir.

Yetkin olmayan Bilirkişilerce oluşturulan raporlar çoğu zaman hukuka, mantığa aykırı olmakta ve adaleti gölgelemektedir. Bu sebeple bilirkişinin tecrübe, bilgi ve birikimi davanın akışını ve sonucunu etkilemektedir.

İçinde bulunduğumuz bu hukuksal durum karşısında yapılacak en iyi hareket dava açmadan veya açılan davaya bilirkişiye intikal etmeden önce dava konusuyla ilgili Uzman Bilirkişi Raporu almaktır. Uzman Raporlarının Mahkemelerce dikkate alınması Yargıtay  Kararları uyarınca zorunludur ve delil niteliğindedir.

Dava dosyasının Mahkemelerce Resmi Bilirkişilere yollanmasından önce dosyaya sunulan Bilirkişi Raporu içerik olarak Teknik ve Hukuki birikimi yansıtması halinde sadece Hakime değil Resmi Bilirkişileri de yol gösterici anlamında yardımcı olacaktır.

Belirtmiş olduğumuz detaylar doğrultusunda dava öncesi durum değerlendirmesi, iki tarafın uyuşmazlık konusunu dava olmadan çözebilmek ya da dava sürecini sağlıklı şekilde yürütebilmek adına uzman bilirkişi raporu alınması oldukça değerli ve önemlidir.

Konusunda uzman Marka ve Patent Vekili ve Adalet Bakanlığına bağlı çalışan bilirkişilerimizden konuyla ilgili destek alabilmek adına bizlere ulaşmanız yeterlidir.