MAL TOPLATMA VE TECAVÜZ DAVALARI

 • Mal toplatma ve Tecavüz davaları tecavüz fiilinin kesinleştiği durumlarda haksız kazancın önlenmesi ve tecavüzün durdurulmasına yönelik olarak açılan dava şeklidir.
 • Marka, Patent ve Tasarım koruması olmadığı halde farklı birine ait sınai hakkın kullanılması durumunda başvurulması gereken dava türüdür.
 • Tecavüz konusu ürünlerin piyasadan kaldırılması, üretimin durdurulması, ürünlerin satıştan geri çekilmesi ve toplanan malların imha edilmesi gibi konuları içerir.

Deneyimli hukukçularımız ve konusunda uzman bilirkişilerimiz ile görüşme sağlayarak daha detaylı bilgi alabilmek için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

   

HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARI

 • Hükümsüzlük davaları Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescillenmiş Marka, Tasarım, Patent ve Faydalı Model Belgelerinin hükümsüz kılınması amacıyla açılan davalardır.
 • Söz konusu davalar, Türk Patent ve Marka Kurumunun verdikleri kararın bozulması amacıyla açılabileceği gibi iyi niyet sahibi olmayanların alacakları tescilleri iptal ettirmek amacıyla da görülebilmektedir.

Deneyimli hukukçularımız ve konusunda uzman bilirkişilerimiz ile görüşme sağlayarak daha detaylı bilgi alabilmek için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

   

TESPİT DAVALARI

 • Bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun, ya da bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilebilir.
 • Mahkeme tarafından bu sürecin talep edilmesinin yolu tespit davalarıdır.
 • Tespit davası açanın, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında, bu davayı açmakta hukuken korumaya değer mutlak surette güncel bir yararı bulunmalıdır.

Deneyimli hukukçularımız ve konusunda uzman bilirkişilerimiz ile görüşme sağlayarak daha detaylı bilgi alabilmek için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

   

TÜRKPATENT’E KARŞI AÇILAN DAVALAR

 • Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı kararları, Türk Patent ve Marka Kurumunun nihai kararı olup, bu kararlara karşı Kurum nezdinde tekrar itiraz edilmesi mümkün değildir.
 • Kurulun nihai kararlarına karşı, kararın ve varsa maddi hataların düzeltilmesine ilişkin kararın bildiriminden itibaren iki ay içinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açılabilir.
 • Dava öncesi, kurumda daha önce yaşanan sürecin doğru irdelenmesi ve incelenmesi gereklidir.

Deneyimli hukukçularımız ve konusunda uzman bilirkişilerimiz ile görüşme sağlayarak daha detaylı bilgi alabilmek için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

   

İHTARNAME İŞLEMLERİ

 • Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve hizmetlerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemdir.
 • İhtarname bir davanın başlangıcı olabileceğinde ve noter kanalıyla çekilmesi sebebi ile yapılan eksik ve hatalı işlemler, ileride yaşanacak süreci doğrudan etkilemektedir.
 • Bir davanın başlangıç işlemi ya da caydırıcı olabilmesi için hazırlanan ihtarın mutlaka yeterli ve sonraki dava sürecini destekleyici nitelikte olması şarttır.

Deneyimli hukukçularımız ve konusunda uzman bilirkişilerimiz ile görüşme sağlayarak daha detaylı bilgi alabilmek için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

   

BİLİRKİŞİ UZMAN RAPORU

 • Dava süreçlerinde hak arayışı hukuki literatürde belirtildiği kadar kolay olmayıp, aynı konuya sahip davalar için farklı kararlar verilebilmektedir.
 • Dava sonucunu, Hâkimin, Avukatların, Bilirkişilerin hukuki ve teknik bilgi, tecrübe ve bakış açıları büyük farklılık gösterebilir.
 • Marka ve Patent gibi davaları ihtisas gerektiren bir konu olması sebebiyle, başta Hâkim olmak üzere davaya katılanların konusunda ihtisas ve tecrübe sahibi olmaları önemlidir.
 • Ayrıca Marka, Patent, Faydalı Model ve Tasarım ihtilaflarda teknik, bilimsel ve idari sistemin en az hukuk kadar bilinmesi büyük önem taşımaktadır.
 • Uzman raporu dava açısından delil niteliğindedir ve raporda yer alan tüm hususların ikna edici ve ispatlı bir şekilde sunulması raporun güvenilirliğine katkı sağlamaktadır.
 • İlk aşamada alınan uzman raporu hukuki açıdan son derece önem arz eden ilk dilekçelerin hazırlanması sırasında sunacağı katkı çok ciddidir.
 • Dava aşamasında beklenen faydayı tam olarak sağlayabilmek için   raporun, yargılama aşamasının başlarında özellikle resmi bilirkişi incelemesi öncesinde dosyaya sunulması büyük önem taşır.
 • Uzman bilirkişi raporu almak için ortada bir dava olması şart değildir. Taraflar, aralarındaki ihtilafı dava sürecine başvurmadan dostane bir şekilde anlaşarak veya arabuluculuk süreciyle de çözme konusunda bir irade ortaya koyabilirler.
 • Uzman Raporlarının Mahkemelerce dikkate alınması Yargıtay  Kararları uyarınca zorunludur ve delil niteliğindedir.
 • Dava dosyasının Mahkemelerce Resmi Bilirkişilere yollanmasından önce dosyaya sunulan Bilirkişi Raporu içerik olarak Teknik ve Hukuki birikimi yansıtması halinde sadece Hakime değil Resmi Bilirkişileri de yol gösterici anlamında yardımcı olacaktır.

Konusunda uzman Marka ve Patent Vekili ve Adalet Bakanlığına bağlı çalışan bilirkişilerimizden konuyla ilgili destek alabilmek adına bizlere ulaşmanız yeterlidir.

   

MARKA DEĞERLEME - KIYMET TAKDİRİ

Bir firmanın ya da şahısın sahip olduğu markanın değerinin belirlenmesi; pazarlama strateji ve politikalarının oluşturulmasına, marka performansının ortaya konmasına, tanınmış marka başvurusu kriterlerinin belirlenmesinde, lisans anlaşmalarının koşullarının belirlenmesine, marka el değiştirme ve devir işlemleri sırasında, firmanın hisse senetlerinin analiz edilmesine, kredi pazarlıklarının yönlendirilmesine, Turquality denetimi sırasında kullanılmasına ve iflas erteleme sürecinde yardımcı olabilecek bir işlemdir.

Markanın Değerlemesinin yapılabilmesi için marka sahibi firma bilgileri, geçmiş yıl ciroları, daha önce yapılan devir ya da lisans sözleşmeleri, pazar araştırmaları, büyüme hedefleri ve gelir beklentileri gibi birçok veri dikkate alınarak marka değeri hesaplaması yapılmaktadır. Marka değeri belirlenirken günümüz şartlarında ulusal ve uluslararası arenada kalıcı olması amacıyla USD cinsinden hesaplanmaktadır.

   

PATENT DEĞERLEME - KIYMET TAKDİRİ

Patent, buluş sahibine buluş konusu ürünü belirli bir süre ile üretme, kullanma veya satma hakkı sağlar. Değerleme, bir varlığın belli bir tarihteki muhtemel değerinin takdir ve tespitidir. Patent değerlemenin işletme için gerekli ve faydalı olmasının pek çok farklı sebebi vardır. Bunlar; muhasebe açısından, patent belgesi alınabilmesi yenilenmesi, işletmenin devir ve satın alınması, patentlerin satışı ve kaynak sağlanması olarak sayılabilir.

Patent değeri belirlenirken günümüz şartlarında ulusal ve uluslararası arenada kalıcı olması amacıyla USD cinsinden hesaplanmaktadır.

   

GÜMRÜK KORUMA

Gümrük Kanununu uygulama yönetmeliği, Madde 104(1)’de  “Hak sahibinin başvurusu üzerine, 101 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca gümrük işlemlerine tabi eşyanın fikri ve sınai hakları ihlal eder nitelikteki eşya tanımına uyması halinde gümrük idaresi eşyanın gümrük işlemlerini durdurur veya eşyayı alıkoyar.” hükmü yer almaktadır. Gümrüklerde durdurulan taklit ürünlerin ihlal ettiği kesinleştiğinde; Madde 111 hükümlerine göre imha edilmesi, niteliğinin değiştirilmesi veya müsaderesi ile anında işlem yapılması mümkün olmaktadır.

Fikri ve sınai hakları ihlal ettiği kesinleşen eşyaya ilişkin işlemler

MADDE 111 – (1) Yetkili mahkemenin söz konusu eşyanın sahte veya korsan olduğuna karar verdiği hallerde, aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılır.

a) Eşyanın imhasına karar verildiği takdirde, masraflar eşya sahibine ait olmak üzere eşya tasfiye hükümlerine göre imha edilir.

b) Eşyanın niteliklerinin değiştirilmesinden sonra eşya sahibine teslimine karar verilmesi halinde, eşyanın nitelikleri hiçbir şekilde ilk haline gelemeyecek şekilde değiştirilir. Marka ve etiketlerinin sökülmesi eşyanın niteliklerinin değişmesi için yeterli kabul edilmez. Bu işlemlere ilişkin masraflar eşya sahibi tarafından karşılanır. Eşyaya ilişkin, niteliklerinin değiştirilmesinden önce bir gümrük beyannamesi verilmiş olması halinde, söz konusu beyanname iptal edilir. Eşyanın nitelikleri değiştirilmeksizin yeniden ihraç edilmesi şeklindeki talepler reddedilir.

c) Sahte veya korsan eşyanın müsaderesine karar verilmesi halinde, eşyanın tasfiye hükümlerine tabi tutulmasından önce (b) bendinde belirtildiği şekilde nitelikleri değiştirilir.

Taklit ürünlerin geçişi ilgili maddeler uyarınca engellenebilir ve olası kayıpların önüne geçilir. “Gümrük Kanunu” ile koruma kapsamınızı genişletebilmek için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

Kim olduğunuzu, markanızın ne olduğunu ve ne olmadığınızı belirleyin. Geri kalanı çok fazla gürültüdür.

GEOFREY ZAKARİAN

Scroll Up