ISO 9001 2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi tüm kuruluşlara, tipine, büyüklüğüne ve ürün cinsine bakılmaksızın uygulanabilecek şekilde tasarlanmış genel kuralları içermektedir.  Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.
 • Firmanızın iç ve dış operasyonlarında hataları azaltarak, performansın artırılmasında yardımcı olur, zaman, maliyet ve kaynak tasarrufu sağlayamaya yardımcı olur,
 • Şirket içi çalışan bilinçlenmesi, süreç hakimiyeti ve performans kontrolü sağlar,
 • Müşteri ihtiyaçlarını doğru belirleyerek süreç yönetiminize katkı sağlar,
 • Doğru hizmet, memnun müşteri ve müşteri memnuniyet ölçümleri ile yeni iş alımları sağlanır,
 • Sektörde güçlü bir rakip olmanıza fayda sağlar.
Ön inceleme ve hazırlık, süreç planlaması, sistem eğitimi, sistemin hazırlanması, kurulması, uygulanması, kontrolü ve denetim sonrası belgelendirmenin sağlanması aşamalarından oluşmaktadır.
 

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır. Kuruluşların çevreye verdikleri zararı en aza indirmek, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

 • Çalışmaların çevre yükümlülükleri altında yürütülmesiyle, müşterinin firmaya karşı güven ve bağlılığı artar,
 • Sistem sayesinde atık miktarının azaltılması sağlanır,
 • Kuruluşun enerji tüketiminin düşürülmesi sağlanır,
 • Ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere uyum sağlanır ve yetki belgelerini almanız kolaylaşır,
 • Doğal kaynakların doğru kullanımı ile masraflar azalır ve verimlilik artar,

Potansiyel tehlikeler analiz edilir ve kazalarda azalma sağlanır.

   

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ

Güvenli gıda alımı için sürekli artan bir müşteri talebi bulunması, ülkeler tarafından birçok Gıda Güvenliği Standartlarının geliştirilmesine yol açmış ve uluslararası bir uyumluluğa ihtiyaç olması sebebiyle ISO 22000:2005 standardı belirlenmiştir.
 • Düzen ve planlama ile hem üretim hem de hizmette kaliteli işler çıkması sağlanır,
 • Firmanın resmi gerekliliklere uyumluluğu sağlanır,
 • Sistem sayesinde çalışma ortamı iyileşir,
 • Tecrübeli çalışan ve kaynak tasarrufu elde edilir,
 • Doğru kriterler belirlenerek müşteri güveni sağlanır,
 • Sektör ve müşteriler nezdinde saygınlık ve güvenilirlik elde edersiniz.
   

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İşletmelerde karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Tüm çalışanlara sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının sağlanması, meslek hastalıklarının önlenmesi, iş kazalarının en az düzeye indirilmesi, tehlikelerin tanımlanarak risklerin belirlenmesi, proaktif önlemler ile sürekli iyileştirmenin sağlanması ve organizasyonel yapının güçlendirilmesi amacı ile ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturulmuştur.

   

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Bilgi güvenliği, iş devamlılığını sağlamak, oluşabilecek zararı en aza indirebilmek, kazancın ve iş fırsatlarının artırılması amacıyla bilgiyi birçok tehlikeye karşı korumayı hedefler. Bu standart insanları, süreçleri ve bilgi teknolojilerini kapsar. Diğer taraftan bilginin izinsiz şekilde erişimini, kullanımını, değiştirilmesini, yok edilmesini, hasar verilmesini engellemek ve tehlikelerden korunmak için güvenlik incelemelerinin ve düzenlemelerinin yapılarak önlemlerin alınmasıdır.

 
   

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji uzmanları tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde, enerji yönetim sistemi oluşturulması, enerji tasarrufu yapılması, enerji giderlerinin düşürülmesi ve çevreye duyarlılığı teşvik eden süreç ve sistemlerin oluşturulmasını, sürdürülebilirliğini sağlar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

 • Enerji maliyeti tasarrufu sağlar.
 • Düşük maliyetli ve maliyetsiz enerji tasarrufu fırsatlarına öncelik verilir.
 • Daha az sera gazı emisyonu meydana gelir.
 • Değişen enerji fiyatlarından daha az etkilenme olur.
 • Daha az karbon ayak izi bırakılır.
 • İthal yakıtlara bağımlılığın azaltılmasıyla arz güvenliğinin artar.
 • Çalışanların enerji farkındalığının artması ve daha fazla katılım sağlanır.
 • Enerji kullanımı ve tüketimi ile iyileştirme fırsatlarına ilişkin bilgi sağlanır.
 • Bilinçli karar alma süreçleri ortaya çıkar.
 • Gelecekteki enerji kullanımı daha iyi anlaşıldığı için azalan belirsizlik oluşur.

Ön inceleme ve hazırlık, süreç planlaması, sistem eğitimi, sistemin hazırlanması, kurulması, uygulanması, kontrolü ve denetim sonrası belgelendirmenin sağlanması aşamalarından oluşmaktadır.

   

ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

 

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, şirketin potansiyel müşterileri ile daha karlı ve uzun dönemli ilişkiler kurulması ve bu ilişkileri geliştirmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

 • Müşterilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda nasıl bir yol izleneceğini gösterir.
 • Müşteri şikâyetleri konusunda çalışanların bilinç ve dikkatlerini geliştirir.
 • Müşterinin önemsendiğini gösterir.
 • Müşteri memnuniyeti sağlar.
 • Şikâyetlerin tekrarını engelleyerek çözüm olanakları sunar.
 • Kuruluşun itibarını arttırır.
 • Müşterileri elde tutma maliyetlerini azaltır.

Ön inceleme ve hazırlık, süreç planlaması, sistem eğitimi, sistemin hazırlanması, kurulması, uygulanması, kontrolü ve denetim sonrası belgelendirmenin sağlanması aşamalarından oluşmaktadır.

   

ISO 13485 TIBBİ CİHAZLAR YÖNETİM SİSTEMİ 

 

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi, tıbbi cihaz sektörü için özel olarak hazırlanmış, yasal yönetmeliklerin yanı sıra bir kuruluşun spesifik gereksinimlerini karşılayan, tıbbi cihazların üretimi ve ilgili hizmetler konusunda yetkinliğini gösteren dünya çapında kabul görmüş bir standarttır.

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

 • Çalışanlarda kalite bilincinin artırılmasını sağlar.
 • Kuruluşun piyasadaki saygınlığının arttırılmasını sağalar.
 • Rekabet avantajı sağlar.
 • Tıbbi cihazların tasarım, üretim ve servis kalitesinin arttırılmasını sağlar.
 • Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatta avantaj sağlar.
 • Cihazlara duyulan güvenin arttırılmasını sağlar.
 • Cihazların kalitesindeki artışa bağlı olarak, insan sağlığının korunmasını sağlar.
 • Bu konuyla ilgili çeşitli yasa ve yönetmeliklere uyumun kolaylaştırılmasını sağlar.
   

ISO 29990:2010 EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

 

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Kalite yönetim sistemi Eğitim kurumlarının kalite değerlendirmesi için ortaya çıkan bir standarttır.

ISO 29990:2010 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

 • ISO 29990 ile öğrenim hizmetlerinde bir standart yakalanır.
 • Sektörde itibar ve prestij kaynağı olarak görülür.
 • Rekabet avantajı yaratır.
 • Müşteri beklentileri doğrultusunda hizmet sunulur.
 • Yönetim standardı oluşturularak kurumsallaşma sağlanır.
 • Verimliliğin ve karlılığın artışı ortaya çıkar.
 • Sürekli gelişen ve iyileşen bir kurum profili kazanılır.
 • Genel performansın sürekli iyileşir.

Ön inceleme ve hazırlık, süreç planlaması, sistem eğitimi, sistemin hazırlanması, kurulması, uygulanması, kontrolü ve denetim sonrası belgelendirmenin sağlanması aşamalarından oluşmaktadır.

 

ISO 31000 RİSK YÖNETİMİ SİSTEMİ

 

ISO 31000 risk yönetimi için uluslararası standarttır. Bu standart kapsamlı ilke ve yönergeler sağlayarak şirketlere risk analizleri ve risk değerlendirmelerinde yardım eder. Genel amacı, çalışanların ve paydaşların riski izlemenin ve yönetmenin öneminin farkında olduğu bir risk yönetimi kültürü geliştirmektir.

ISO 31000 Risk Yönetimi Sisteminin Faydaları Nelerdir? 

 • Gelecekte karşılaşılabilecek zor durumları öngörür.
 • Riskler ortaya çıkmadan önlem alınması sağlanır.
 • Sürpriz ve kayıplar en aza indirilir.
 • Hızlı ve etkili karar almaya yardımcı olur.
 • Zaman tasarrufu sağlar.
 • Kaynak israfını önler.
 • Risklerin makul seviyelerde tutulmasını sağlar.
 • İş sürekliliği sağlanır.
 • Hedefleri gerçekleştirme ihtimalini artırır.
 • Proaktif yönetimi teşvik eder.
 • Kuruluş genelinde riski belirleme ve ele alma ihtiyacının farkında olunması sağlar.
 • Fırsatlar ve tehditlerin analizini sağlar.
 • İlgili yasal ve mevzuat şartlarına ve uluslararası normlara uyum sağlamaya yardımcı olur.
 • Paydaş güvenini ve itimadını iyileştirmeye yardımcı olur.
 • Karar verme ve planlama için güvenilir bir temel oluşturur.
 • Riskin ele alınması için kaynakları etkin bir şekilde tahsis etme ve kullanma kolaylığı sağlar.
 • Operasyonel etkinliği sağlar ve verimliliği arttırır,
 • Kaybın önlenmesi ve vaka yönetimini iyileştirir.

Ön inceleme ve hazırlık, süreç planlaması, sistem eğitimi, sistemin hazırlanması, kurulması, uygulanması, kontrolü ve denetim sonrası belgelendirmenin sağlanması aşamalarından oluşmaktadır.

   

EAC GÜMRÜK BİRLİĞİ SERTİFİKASI

Gümrük Birliği Uygunluk Sertifikası (EAC Sertifikası) üretimlerin kalitesinin Gümrük Birliği bölgesi dahilindeki onaylanmış yönetmeliklere uygunluğunu teyit eden resmi bir belgedir. Tüm Gümrük üye ülkelerinde (Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan ve Kırgızistan) geçerlidir.

Bu sertifika belli sayıda bir ürün için, parti bazında ya da 1, 3, ve maksimum 5 yıllık seri üretim bazında düzenlenebilmektedir.

 
   

TSE BELGELENDİRME

Türk Standartlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl  olan belgedir.

 • Üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yapılır,
 • İlgili Standardın öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir,
 • Muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi verilir.

TSE, Maliyette düşüş- ticarette artış, pazara ulaşmada kolaylı ve hız, tüketici nezdinde güven, güvenli ürünün garantisi, kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj sağlamaktadır.

   

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

 

TSE Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesi Nedir?

Hizmet belgelendirmesi tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir.

Uygunluğun tespit edilmesi durumunda kuruluşlara verilen belge ise Hizmet Yeterlilik Belgesidir.

Hizmet Yeterlilik Belgesinin Faydaları Nelerdir?

Bazı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur.

 • İşyerlerinde bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır.
 • Müşterinin servis hizmeti için bıraktığı tüm cihazlar sigorta kapsamındadır.
 • Belgede yazılı hizmet için belgeli kuruluşun alt yapısının tam olduğunu garanti eder.
 • Hizmetin belirli bir süre içerisinde ve belirli kurallara uygun olarak verilmesini sağlar.
 • Verilen hizmet geriye dönük olarak izlenebilir.
 • Verilen hizmetin kalitesi artar.
 • Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar.
 • Müşteri fiyat yönünden korunur.
 • Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar.
 • Hizmet veren kuruluşun müşteri sayısının artmasını sağlar.
 • Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar.
 
   

CE BELGESİ

 

CE  İşareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği'nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir.  CE işareti; bir kalite simgesi olmayıp üzerine iliştirildiği ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı anlamına gelen ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir işarettir.

   

GOST-R SERTİFİKASI

Gost-R Sertifikasının (Kalite Sertifikası) hem Rus üretici firmalarının hem de yabancı üretici firmalarının ürünleri için alınır.

Ürün ve hizmetlerin kalite belgelendirilmesi bazı ürünlere zorunlu, bazı ürünlere istek üzerine yapılmaktadır. Gost-R sertifikasının zorunlu alınması gereken ürünlere sarı renkte sertifika, istek üzerine alınması gereken ürünler için ise mavi renkte sertifika verilmektedir.

Zorunlu GOST R sertifikası, Rusya Federasyonu güvenlik standartlarına uygun olup olmadığının belirlenmesi için üretici firmanın ürünlerinin teknik değerlendirmesinden sonra düzenlenir.

GOST-R Kalite Sertifikası, tek seferlik (parti bazında), 1 yıllık veya 3 yıllık olmak üzere sınıflandırılabilir:

Tek Seferlik (Parti Bazında) Sertifika: Bu sertifika tipinde Rusya'dan bir ithalatçı firma ile satış sözleşmesi yapmanız gerekmektedir. Bu sertifikaların kullanımı yalnız bir ithalatçı firma için sadece bir kereye mahsustur.

1 Yıllık Seri Üretim Sertifikası: Sadece numune ve dokümanların incelenmesi sonucu, uzman ziyareti yapılmadan, 1 yıllık süre için verilen sertifikalardır. Bu sertifikaların 1 yıl sonra güncellenmesi gerekmektedir.

3 Yıllık Seri Üretim Sertifikası: Uzman ziyareti yapılarak 3 senelik seri üretim için verilen sertifikalardır. Bu sertifikalar alındıktan sonra 3 yıl boyunca bütün gümrük işlemleri ve ürün satışları için geçerlidir. 3 yıllık GOST-R sertifikası için her yıl, yıllık inceleme yapılması gerekmektedir.

   

TURQUALITY

Dünyanın devlet destekli Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik etmektedir. Program kapsamına dahil olmak isteyen firmaların talepleri alınarak ön incelemeleri yapılır. Başvurusunda eksik bulunmayan şirketlerin markalaşma potansiyellerinin değerlendirilmesi ve seviyelerinin belirlenmesi için, Ticaret Bakanlığınca görevlendirilen yönetim danışmanlığı tarafından çalışmaları yürütülür.

Kim olduğunuzu, markanızın ne olduğunu ve ne olmadığınızı belirleyin. Geri kalanı çok fazla gürültüdür.

GEOFREY ZAKARİAN

Scroll Up