TSE BELGELENDİRME

Türk Standartlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl  olan belgedir.

  • Üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yapılır,
  • İlgili Standardın öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir,
  • Muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi verilir.

TSE, Maliyette düşüş- ticarette artış, pazara ulaşmada kolaylı ve hız, tüketici nezdinde güven, güvenli ürünün garantisi, kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj sağlamaktadır.